Skoč na obsah Skoč na menu
Toto je archívna verzia webstránky smf.sk. Informácie nemusia byť aktálne.

FIM Medical Code - výber najdôležitejších bodov pre podujatí SMF

FIM predpis k zdravotníckemu zabezpečeniu podujatí (FIM Medical CODE)

page1image1328

Uvedná príručka bola spracovaná ako preklad a výber najdôležitejších ustanovený FIM lekárskeho predpisu. V prípade potreby podrobnejšieho doplnenia informácii k organizácii zdravotného zabzpečenia, prípadne otázok zdravotnej spôsobilosti jazdcov, resp. formulárov odporúčam prezrieť si aktuálne vydanie Medical Code FIM. Ak organizátor /lekár podujatia bude mať potrebu konzultovať rozsah zdravotného zabezpečenia podujatia, prípade iné otázky s tým súvisiace, odporúčam kontaktovať predsedu lekárskeho výboru SMF.

Nižšie nájdete preložené state, resp. ich doplnenia z FIM Medical Code.

09.4.3 Zdravotná spôsobilosť k preteku

Jazdec musí byť celý čas počs preteku zdravotne spôsobilý, a to do takej miery, aby dokázal bezpečne ovládať motocykel.

Jazdec nebude pripustený k účasti na preteku v prípade, ak prešlo menej ako 48 hodín od akéhokoľvek druhu anestézie.

V prípade podozrenia na otras mozgu musí byť pred pokračovaním v preteku jazdec vyšetrený podľa medzinárodne dohodnutých skórovacích systémov, napríklad SCAT3.

Rozhodnutie o tom, či jazdec bude pokračovať v preteku je zodpovednosťou hlavného lekára. Hlavný lekár musí mať k dispozícii výsledky predošlých vyšetrení, aby vedel kompetentne zhodnotiť, či jazdec je schopný pokračovať v preteku.

09.4.4 Pretekári so špeciálnymi zdravotnými požiadavkami

Je povinnosťou jazdcov, ktorí v posledných 12 mesiacoch prekonali lekársky zákrok informovať o tomto hlavného lekára podujatia, ešte pred jeho začatím.

09.6 Lekárske/ zdravotné služby na podujatí

Za riadenie zdravotníckeho zásahu a koordináciu záchranných prác je zodpovedný hlavný lekár.

Hlavný lekár je zodpovedný za rozmiestnenie a počet záchranných / zdravotných služieb počas podujatia.

Zdravonté zabezpečenie musí byť k dispozícii minimálne jednu hodinu pred začiatkom a jednu hodinu po skončení podujatia.

page1image15680

09.6.1 Hlavný lekár (CMO)

Musí byť držiteľom platnej licencie.
Musí byť stanovený organizátorom.
Musí byť ten istý počas konkrétneho podujatia.
Musí byť schopný rozprávať plynule po anglicky, alebo po francúzsky.
Musí byť znalý okruhu.
Musí byť menovaný v zvláštnych ustanoveniach.
Musí byť oprávnený vykonávať lekársku prax v danej krajine.
Musí byť umiestnený v blízkosti riaditeľa preteku.
Musí mať dostupnú rádiofonickú komunikáciu so zdravotnou službou a riadením preteku.

V prípade podujatí FIM musí vyplniť lekársky dotazník (príloha F) a poslať ho do FIM najneskôr 2 mesiace pred podujatím. (obsah je súčasťou prílohy F)
Musí najneskôr 60 dní pred podujatím kontaktovať príslušné spádové nemocnice a ich oddelenia.

Najneskôr 30 dní pred podujatím musí poslať FIM a lekárskemu riaditeľovi písomné odpovede z nemocníc.

09.6.1.1 FIM podujatia vyžadujúce prítomnosť licencovaného hlavného lekára

Ich rozpis je v originálnom znení Medical Code. Vyberám najdôležitejšie:

• FIM MX majstrovstvá sveta
• ISDE
• FIM road racing majstrovstvá sveta/ Európy • FIM sidecars majstrovstvá sveta

Odporúčam prítomnosť , resp. potrebu prítomnosti FIM CMO lekára konzultovať s predsedom lekárskeho výboru SMF.

09.6.10 Kvalifikácia zdravotného personálu
09.6.10.1 Kvalifikácia lekárov
Lekár zabezpečujúci zdravotnú starostlivosť na podujatí musí spĺňať nasledovné podmienky:

 • mať oprávnenie vykonávať lekársku prax (registrácia v Slovenskej lekárskej komore)

 • musí byť kvalifikovaný a schopný vykonávať postupy urgentnej medicíny a kardiopulmonálnej

  resuscitácie (odporúčam dodržať znennie Zákona o zdravotnej záchrannej službe v znení neskorších predpisov, časť personálne požiadavky ambulancie RLP, lekár)

  09.6.10.2 Kvalifikácia záchranárov

  Každý záchranár poskytujúcii zdravotnícku starostlivosť na podujatí musí spĺňať nasledovné podmienky:

 • byť oprávnený vykonávať povolanie zdravotnícky záchranár (registrácia v komore)

 • musí byť skúsený v prednemocničnej urgentnej zdravotnej starostlivosti odporúčam dodržať

  znennie Zákona o zdravotnej záchrannej službe v znení neskorších predpisov, časť personálne požiadavky ambulancie RLP /RZP, zdravotnícky záchranár)

  09.7 Lekárske vybavenie

  09.7.1 Vozidlá

  09.7.1.1 Definícia vozidiel

  • vozidlo typu A

  Je vozidlo rýchleho zásahu. Vozidlo saodporúča označiť slovom MEDICAL. Musí byť plne vybavené pre okamžitý zásah a stabilizáciu životných funkcií.

  • vozidlo typu B

  Je špecializované vozidlo pre posktnutie rozšírenej intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti a transportu chorého. Slúžia ako mobilná resuscitačná jednotka.

  • vozidlo typu C

  Je to vozidlo schopné transportovať pacienta na nosidlách.

  09.7.1.2 Vybavenie vozidla typu A Personál

  • vodič skúsený v ovládaní predmentého vozidla
  • zdravotnícky záchranár
  • lekár skúsený v poskytovaní prednemocničnej urgentnej starostlivosti

  Odporúčam dodržiavať príslušné ustanovenia zákona o záchrannej službe.

page3image14736 page3image14896 page3image15056 page3image15216

Materiálne vybavenie

• prenosný zdroj kyslíka • manuálny ventilátor
• vybavenie na intubáciu • odsávačka

• vybavenie na zaistenie venózneho prístupu • imobilizačné pomôcky (znehybnenie)
• sterilé krytie rán
• EKG monitor a defibrilátor

• lieky na oživovanie (resuscitáciu) a proti bolesti • prístroj na meranie krvného tlaku

Technické vybavenie

• rádiofonická komunikácia s hlavným lekárom a riadením preteku • svetelné a zvukové výstražné znamenia
• vybavenie na snímanie prilieb a oblečenia

09.7.1.3 vybavenie vozidla typu B Personál

• zdravotnícky záchranár ako vodič skúsený v ovládaní predmentého vozidla • zdravotnícky záchranár

Odporúčam dodržiavať príslušné ustanovenia zákona o záchrannej službe.

Materiálne vybavenie

• prenosný zdroj kyslíka
• manuálny ventilátor, prístorj na umelú ventiláciu pľúc • vybavenie na intubáciu
• odsávačka
• vybavenie na zaistenie venózneho prístupu
• imobilizačné pomôcky (znehybnenie)
• sterilé krytie rán
• EKG monitor a defibrilátor
• lieky na oživovanie (resuscitáciu) a proti bolesti
• prístroj na meranie krvného tlaku
• vybavenie na drenáž hrudníka
• vybavenie na chirurgické zaistenie dýchacích ciest
• nosidlá
• scoop nosidlá
• pulzný oxymeter

Technické vybavenie

• rádiofonická komunikácia s hlavným lekárom a riadením preteku • svetelné a zvukové výstražné znamenia
• vybavenie na snímanie prilieb a oblečenia
• klimatizácia vozidla je vysoko odporúčaná

09.7.1.4 vybavenie vozidla typu C Personál

• vodič skúsený v ovládaní predmentého vozidla • zdravotnícky záchranár

Odporúčam dodržiavať príslušné ustanovenia zákona o záchrannej službe.

Materiálne vybavenie

• prenosný zdroj kyslíka
• imobilizačné pomôcky (znehybnenie)
• vybavenie na poskytnutie prvej pomoci

Technické vybavenie

• rádiofonická komunikácia s hlavným lekárom a riadením preteku • svetelné a zvukové výstražné znamenia

09.7.2 Vrtuľník

Povinná prítomnosť vrtuľníka je v prípade Road racing WC GP, SBK Championship a ISDE (International Six days of enduro).

Vybavenie a personálne obsadenie vrtuľníka musí byť plne v súlade so zákonom o záchrannej zdravotnej službe.

09.7.6 Minimálne požiadavky pre zdravotné zabezpečenie

Zdraovntá služba podujatia musí byť organizovaná tak, aby sa zabezpečil dostatočný počet zasahujúcich posádok a to tak, aby urgentná starostlivosť pretekárom bola zabezpečená v čo najkratšom čase a bez zbytočného časového zdržania. Rovnako aj nadväzujúca starostlivosť a transport pretekárov musí byť organizovaný tak, aby sa zranený pretekár čo najskôr dostal do nemocnice, kde mu budú schopní poskytnúť adekvátnu zdravotnú starostlivosť.

Vyššie špecifikované je zodpovednosťou hlavného lekára.

09.7.6.1 Cestné preteky motocyklov

 • počet vozidiel typu A (počet a pozícia podľa homologizácie FIM) musí byť taký, aby mohli zraneného pretekára dosiahnuť najneskôr do 2 minút od aktivácia z riadenia preteku

 • počet vozidiel typu B (počet a pozícia podľa homologizácie FIM) musí byť taký, aby bol zranený pretekár čo najskôr transportovaný do medical centra a aby bola zabezpečená kontinuita tohoto transportu počas prebiehajúceho preteku

 • počet vozidiel typu C (počet a pozícia podľa homologizácie FIM)

 • medical ground posty (počet a pozícia podľa homologizácie FIM)

 • Pit lane ground post

 • medical centrum

 • vrtuľník (povinný pri FIM CPM a WC GP a SBK)
  Jedinou zmenou oproti vyššie uvedenému môže byť výmena vozidla typu C za vozidlo typu B.

09.7.6.12 Enduro

• vozidlá typu A umiestnené pri obtiažnych prekazdoch • 1 vozidlo typu B
• vozidlá typu C pri prejazdoch
• vrtuľník s navijakom povinný pri ISDE

• medical centrum
• pre RS je zabezpečenie rovnaké ako pri motokrose

09.7.6.5 Motokros

• 1 vozidlo typu A • 1 vozidlo typu B • 1 vozidlo typu C • Ground posty

• vrtuľník je odporúčaný
• medical centrum je odporúčané, ale je povinné pri FIM MXGP/ MX2 WC

09.7.6.6 Supercross, SuperMoto, SnowCross

• 1 vozidlo typu A • 2 vozidlá typu B • 1 vozidlo typu C • Ground posty

09.7.6.9 Dráhové preteky motocyklov

• 2 vozidlá typu B • 1 ošetrovňa

09.7.6.10 Trial

• 1 vozidlo typu A • 1 vozidlo typu C

Súčasti FIM Medical Code v originálnom znení a forme

page7image1320
 1. Príloha A - formulár o zdravotnom stave pretekára (vypĺňa pretekár)

 2. Príloha B - formulár z lekárskeho vyšetrenia (vypĺňa CMO)

 3. Príloha C - formulár o špeciálnom lekárskom vyšetrení (vypĺňa CMO)

 4. príloha D - správa o nehode (vypĺňa CMO)

 5. príloha E - formulár o štatistike nehôd (vypĺňa CMO)

 6. príloha F - lekársky dotazník okruhu - rôzne podľa disciplín (vypĺňa CMO)

 7. príloha G - fromulár o odmietnutí/ poučení o zdravotnom stave

 8. príloha H - formulár o nehode (vypĺňa CMO)

 9. príloha K - správa o zdravotnej homologizácii (vypĺňa FIm inšpektor)

 10. príloha L - dĺžka rekonvalescencie

 11. príloha N - životopis uchádzača o CMO licenciu (vypĺňa CMO)

 12. príloha O - zoznam jazdcov nespôsobilých pokračovať v preteku (vypĺňa CMO)

 13. príloha P - prehlásenie uchádzača o CMO licenciu (vypĺňa CMO)

 14. príloha Q - procedúra pre homologizáciu okruhu

 15. príloha R - formulár smrteľnej nehody (vypĺňa CMO)

 16. príloha S - SCAT (vypĺňa CMO)

 17. príloha T - zoznam zdravotného personálu (vypĺňa CMO)

Spracoval: MUDr. Andreas Jusko, predseda lekárskeho výboru SMF, 2.3.2016

Zdroj: FIM Medical Code 

 
 
 

Partneri SMF

futurum.png esxmedia.png  nfa_group-3.png foxracing.png rona.png maad.jpg event_service.pngjohnny_servis.pngvictory_sport.png

Mediálni partneri

countrycross.pngsvetmotocyklov.png motocykel.pngmotoride.png


 

NAVIGÁCIA

KONTAKT

Slovenská Motocyklová Federácia (SMF)

Športovcov 340

017 01 Považská Bystrica, Slovakia

M: +421 903 695 835, T: +421 42 426 0332

E: smf@smf.sk

NOVINKY NA EMAIL

Pre odber noviniek od SMF je nutné súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Buďte s nami v kontakte


© 2013 Slovenská motocyklová federácia | smf@smf.sk | podmienky používania
Práva na všetky použité materiály sú vyhradené. Tvorba web stránok